Privacy Statement

Privacy statement

Laatst gewijzigd op: 01 januari 2024

Deze privacy- en cookieverklaring (hierna: “Privacyverklaring”) is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Meerdervoort groep. (hierna: “Meerdervoort”, “wij”, “ons”).

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel wij dat doen en welke rechten u heeft.

1. Bedrijfsgegevens

De Meerdervoort groep (“Meerdervoort”) betreft al die entiteiten waarin Meerdervoort N.V. een meerderheidsbelang heeft of waarbij Meerdervoort Management B.V onderdeel uit maakt van het bestuur.

Meerdervoort N.V.
Stationsplein 4N, 3331LL, Zwijndrecht
KvK: 66817323
info@meerdervoort.com
088-770 44 44

2. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan door ons op ieder moment worden gewijzigd. De meest actuele versie van deze Privacyverklaring is steeds op deze website (www.meerdervoort.com) te vinden.

3. Van wie verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van verschillende categorieën betrokkenen. Het gaat daarbij onder meer om persoonsgegevens van:

 • investeerders: particulieren of medewerkers van rechtspersonen die investeringen (willen) doen via Meerdervoort;
 • sollicitanten: personen die zich oriënteren op een baan of stage bij Meerdervoort;
 • leveranciers: personen die werkzaam zijn bij partijen van wie Meerdervoort producten of diensten afneemt;
 • website bezoekers: bezoekers van de website www.meerdervoort.com.

3.1 Investeerders

Wij verwerken persoonsgegevens zoals identificerende gegevens en financiële gegevens van (potentiële) investeerders voor de volgende doeleinden:
a) ter identificatie en verificatie van uw identiteit;
b) het uitvoeren van een cliëntenonderzoek door o.a. het screenen aan de hand van (sanctie)wetgeving en een onderzoek naar de herkomst van gelden;
c) het daadwerkelijk uitvoeren en beheren van uw investeringen;
d) het op de hoogte houden van relevante informatie en ontwikkelingen;
e) voor het aantrekken van investeringsgelden voor onze projecten;
f) om telefonisch contact met u te hebben voor marketingdoeleinden;
g) het uitvoeren van statistische analyses voor het beheer van projecten, investeringen en ter verbetering van onze dienstverlening;
h) uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving;
i) het delen van uw ervaringen via onze website en met potentiële investeerders.

Meerdervoort verwerkt de persoonsgegevens voor doeleinden a, c en d ter voorbereiding en/of uitvoering van de (investerings)overeenkomst met u.

De verwerking van de persoonsgegevens voor doeleinde b en h wordt gebaseerd op een wettelijke plicht, namelijk de op Meerdervoort toepasselijke (sanctie)wetgeving, dan wel op het gerechtvaardigd belang van Meerdervoort om aan de wettelijke verplichting te kunnen voldoen.

Dit gerechtvaardigd belang bestaat bijvoorbeeld uit het voorkomen van fraude, witwassen en andere onrechtmatige praktijken via Meerdervoort, en in het verlengde daarvan het beschermen van de reputatie en integriteit van Meerdervoort en haar investeerders. Daarnaast hebben partners in de vastgoedketen (notarissen, banken) een verplichting om cliëntenonderzoek te doen, waardoor Meerdervoort verplicht kan zijn medewerking te verlenen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor doeleinden e en f op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk ten behoeve van direct marketing, tenzij wij uw toestemming vragen. In voorkomend geval is uw toestemming de rechtmatige grondslag.

De verwerking van persoonsgegevens voor doeleinde g is een verenigbare verdere verwerking van persoonsgegevens dan wel een gerechtvaardigd belang van Meerdervoort. Dit gerechtvaardigd belang is gelegen in het monitoren en verbeteren van projecten, investeringen en haar dienstverlening.

Het delen verwerken van uw persoonsgegevens voor doeleinde i gebeurt op eigen initiatief of nadat u een e-mail heeft ontvangen en uw beoordeling heeft achtergelaten. Dit doen wij op basis van uw toestemming.

3.2 Sollicitanten

Wij verwerken persoonsgegevens zoals identificerende gegevens en loopbaangegevens van sollicitanten voor de volgende doeleinden:
a) de communicatie over en het beoordelen van de geschiktheid van een sollicitant in een sollicitatieprocedure voor een functie binnen Meerdervoort;
b) uitvoering of toepassing van vereiste of noodzakelijke wet- of regelgeving.

Meerdervoort verwerkt de persoonsgegevens voor het doeleinde a ter uitvoering van een overeenkomst met u (precontractuele fase) en op grond van het gerechtvaardigd belang. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat Meerdervoort voldoende kan beoordelen of een sollicitant geschikt is voor een functie binnen Meerdervoort.

3.3 Leveranciers

Wij verwerken persoonsgegevens zoals contactgegevens, functie- en financiële gegevens van leveranciers voor de volgende doeleinden:
a) (contact opnemen over) geleverde of te leveren diensten of producten;
b) berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen;
c) uitvoering of toepassing van vereiste of noodzakelijke wet- of regelgeving.

Meerdervoort verwerkt persoonsgegevens voor het doeleinde onder a en b ter uitvoering van een (precontractuele) overeenkomst met u dan wel een gerechtvaardigd belang van Meerdervoort en/of de organisatie waarvoor u werkt, namelijk om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. De persoonsgegevens die worden verwerkt voor het doeleinde c worden verwerkt om te voldoen aan een wettelijke plicht.

3.4 Websitebezoekers

Wij verwerken persoonsgegevens zoals contactgegevens en technische gegevens van websitebezoekers voor de volgende doeleinden:
a) afhandelen van contactverzoeken via de website zoals een verzoek om het toesturen van informatie of het maken van een afspraak;
b) toesturen van de nieuwsbrief en het op de hoogte houden van relevante informatie en ontwikkelingen;
c) uitvoeren van website analyses om de gebruikservaring op de website te verbeteren en producten en diensten te optimaliseren.
d) Om inzicht in de verschillende proposities van ons te bieden.

Meerdervoort verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden a en b op basis van toestemming wanneer u uzelf via onze website aanmeldt.

De verwerking van persoonsgegevens voor doeleinde c is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Meerdervoort om de kwaliteit en functionaliteit van de website te verbeteren.

Meerdervoort maakt bovendien gebruik van cookies, waarmee uw persoonsgegevens kunnen worden verzameld. Meer informatie over het gebruik van cookies treft u in onze cookieverklaring op onze website.

4. Toestemming intrekken

Als de verwerking van uw persoonsgegevens op uw (uitdrukkelijke) toestemming is gebaseerd dan heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming intrekken door een e-mail sturen naar info@meerdervoort.com waarin u aangeeft dat u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt. U kunt ook een brief sturen naar het adres genoemd onder ‘Bedrijfsgegevens’. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voordat u uw toestemming heeft ingetrokken.

5. Verstrekking van data aan derden

Wij delen persoonsgegevens met derde partijen indien:
a) u ons daar toestemming voor heeft gegeven;
b) dit noodzakelijk is om onze diensten te leveren, zoals met onze toeleveranciers;
c) als er sprake is van een wettelijke verplichting of;
d) als wij vermoeden dat er sprake is van een schending van onze rechten en/of van derden. In dat laatste geval kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen.

In geval van een fusie of overname kunnen persoonsgegevens worden beschouwd als bedrijfsactiva. Als Meerdervoort te maken krijgt met een faillissement, een fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa, kunnen onze activa, waaronder persoonsgegevens, worden verkocht en overgedragen aan een derde partij als onderdeel van die transactie.

Meerdervoort groep

Meerdervoort is een onderdeel van de Meerdervoort groep. In het kader van onze dienstverlening en/of voor administratieve doeleinden kunnen persoonsgegevens met Meerdervoort N.V. of een van de andere aan haar gelieerde entiteiten worden gedeeld. De groepsentiteiten zijn afzonderlijk verwerkingsverantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens voor hun dienstverlening. Als Meerdervoort uw persoonsgegevens heeft verzameld dan blijft Meerdervoort uiteraard uw eerste aanspreekpunt. Indien u meer informatie wilt ontvangen over welke groepsentiteiten uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek indienen via info@meerdervoort.com.

6. Doorgifte van persoonsgegevens naar buiten de EER

Op het moment dat wij persoonsgegevens doorgeven naar een land met een lager beschermingsniveau dan binnen de Europese Economische Ruimte (EER) dan treffen wij passende waarborgen ter bescherming van uw persoonsgegevens zoals het sluiten van een door de Europese Commissie goedgekeurd modelcontract met de ontvanger van de persoonsgegevens. Een kopie van deze modelcontracten kan worden opgevraagd via info@meerdervoort.com.

7. Beveiliging

Meerdervoort hecht veel waarde aan uw privacy en de beveiliging van persoonsgegevens. Daarom handhaaft Meerdervoort een beveiligingsniveau dat – in aanmerking nemende de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging – een beveiligingsniveau dat passend is om ongeoorloofde toegang tot, of enige andere vorm van onrechtmatige verwerkingen van persoonsgegevens te voorkomen.

8. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, tenzij de gegevens moeten worden bewaard om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld een wettelijke bewaartermijn.

Wij hanteren in ieder geval de volgende bewaartermijnen:

 • Persoonsgegevens omtrent identificatie, verificatie en screening van investeerders worden, op het moment dat een investeerder niet wordt geaccepteerd 36 maanden na de identificatie en screening verwijderd. Voor investeerders die wel worden geaccepteerd worden deze gegevens na 36 maanden na het eindigen van de laatste leningsovereenkomst met Meerdervoort, respectievelijk na het terugtrekken van de investeerder verwijderd. De reden van deze termijn is dat investeren boven de 100.000 EUR geregeld een traject van meerdere jaren is.
 • Persoonsgegevens van websitebezoekers die niet binnen afzienbare tijd investeerder worden binnen 36 maanden verwijderd. De reden van deze termijn is dat investeren boven de 100.000 EUR geregeld een traject van meerdere jaren is.
 • Persoonsgegevens van investeerders worden bewaard gedurende een periode van 7 jaar nadat de klantrelatie is beëindigd.
 • Persoonsgegevens van sollicitanten worden maximaal 1 maand na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd tenzij de sollicitant in dienst treedt bij Meerdervoort, of toestemming geeft voor het langer bewaren van deze persoonsgegevens.
 • Onze financiële administratie wordt 7 jaar bewaard in verband met de fiscale bewaarplicht.

9. Uw rechten

Ten aanzien van uw persoonsgegevens heeft u het recht:

 • op inzage;
 • op rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens te (laten) verwijderen;
 • beperking van de uw betreffende verwerking te verzoeken;
 • om tegen de verwerking bezwaar te maken; en
 • om ons te verzoeken om de door u verstrekte persoonsgegevens over te dragen aan u of een derde indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of de uitvoering van een overeenkomst.

Bezwaar en direct marketing

Voor zover we uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden, zullen we altijd uw recht van bezwaar respecteren. Indien het om verwerking voor andere doeleinden gaat dan zullen we een nieuwe belangenafweging maken waarbij we zullen vaststellen of onze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan uw belang.

Uitoefenen van uw rechten

Om uw recht uit te oefenen kunt u contact met ons opnemen via info@meerdervoort.com. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om uzelf adequaat te identificeren, voordat wij uw verzoek in behandeling nemen. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor wij geen of niet volledig gevolg kunnen geven aan uw verzoek, bijvoorbeeld als er een wettelijke bewaartermijn geldt voor het bewaren van die persoonsgegevens. Als een dergelijke omstandigheid zich voordoet, dan zullen wij dat aan u melden. Wij zullen in beginsel binnen een maand na ontvangst inhoudelijk reageren op een verzoek.

10. Heeft u vragen, opmerkingen of klachten?

Wij helpen u graag als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over deze Privacyverklaring. U kunt dit doen door te mailen of te bellen naar de het telefoonnummer aangegeven onder ‘Bedrijfsgegevens’.

Ook heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of, indien u in een ander land woont of werkt, bij de toezichthoudende autoriteit van dat land.

11. Cookieverklaring

Een cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en via je browser op de harde schijf van je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Hiermee kunnen persoonsgegevens worden verzameld.

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. U heeft overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon te verwijderen.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, verschijnt er automatisch een cookiebanner. Onder ‘details tonen’ staat een toelichting op de cookies die wij gebruiken, waaronder het doeleinde, de aanbieder en de bewaartermijn. Zodra u toestemming heeft gegeven via de cookiebanner worden de daargenoemde cookies voor de daargenoemde doelen geplaatst. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen via uw browser.

Sociale media en websites van derden

Onze website bevat links naar websites van andere partijen en sociale mediaknoppen naar onze sociale media profielen op Facebook en LinkedIn. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop deze websites van derden en sociale media aanbieders omgaan met uw (persoons)gegevens. We adviseren u daarom de privacy- en cookiepolicies van deze websites en aanbieders te raadplegen indien u deze pagina’s en onze sociale media profielen wenst te bezoeken.

Google Analytics

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving en de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Meerdervoort® en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Meerdervoort® heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar jou of jouw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Meerdervoort® geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Meerdervoort® een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van meerdervoort.com te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out

Als je het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kun je hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden. Met deze plugin telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.