Inhoud en gebruik website

Disclaimer

Disclaimer

Deze website beoogt een algemeen beeld te geven van Meerdervoort N.V. en de via haar groepsvennootschappen (“Meerdervoort”) aangeboden investeringsproposities. Hoewel Meerdervoort de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Meerdervoort niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Meerdervoort aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van Meerdervoort sprake is van opzet of grove nalatigheid.

De informatie op deze website is bedoeld voor publiek gebruik en is niet toegespitst op de individuele situaties van gebruikers. De op onze website verstrekte informatie mag niet worden beschouwd als een aanbod, financiële dienst, beleggingsadvies of ander professioneel advies. U dient op grond van deze informatie geen zelfstandige handelingen te verrichten zonder voorafgaand deskundig advies.

Let op: aan investeren in vastgoed zijn risico’s verbonden. De vaste rente uitkeringen kunnen in bepaalde omstandigheden niet of niet volledig worden betaald. In dit geval zal de rente worden opgeschort.

Intellectuele eigendomsrechten

Onze website bevat veel onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Meerdervoort® en van derden rusten. Meerdervoort® behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, foto’s, grafisch materiaal en logo’s). Het is dus niet toegestaan om, zonder toestemming van Meerdervoort®, (onderdelen van) de site elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de site aan te brengen.

Meerdervoort® en het Meerdervoort-logo® zijn geregistreerde handelsmerken van Meerdervoort N.V..
Deze zijn geregistreerd onder de volgende handelsmerknummers: No.018263651 en No.018327481.

Alle rechten voorbehouden.

Externe informatie

Meerdervoort is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met (enige pagina van) de website van Meerdervoort.

Persoonsgegevens

Meerdervoort is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. De persoonsgegevens die u stuurt als u naar ons mailt, worden verwerkt om zo goed mogelijk te kunnen reageren op uw verzoek of opmerking. U kunt de contactgegevens van onze functionarissen gegevensbescherming en meer informatie over gegevensverwerking vinden in ons Privacy Statement.